Oświadczenie operatora strony dotyczące
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

VI GROUP CZ, s.r.o z siedzibą pod adresem Hybernská 1271/32, Praga – Praga 1, 110 00, Numer rejestru: 046409, prowadzący domenę internetową https://www.vigroup.eu/ (zwany dalej w odpowiedniej formie „Operatorem Strony” ), w celu zapewnienia ochrony danych ogólnych i osobowych, podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, odpowiadające wymogom prawnym w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Wszelkie szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +420 722 939 306, pocztą elektroniczną: info@vigroup.eu, lub osobiście odwiedzając siedzibę Podmiotu pod adresem Hybernská 1271/32, Praga – Praga 1, 110 00; lub w domenie internetowej Operatora strony: https://www.vigroup.eu/cz/ochrana-osobnich-udaju.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia PE i Rady UE. Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które uchyla dyrektywę 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub „rozporządzenie RODO”) oraz ustawę nr 110/2019 Dz.U. o przetwarzaniu danych osobowych („Ustawa”).

1. Operator Strony

VI GROUP CZ s.r.o.
Hybernská 1271/32 Praga – Praga 1, 110 00

Numer rejestru: 046409

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach prywatnych jako Operator Strony. Oznacza to, że ustalamy cele gromadzenia Twoich danych osobowych, ustalamy sposoby przetwarzania danych i odpowiadamy za ich prawidłową realizację.

2. Twoje dane osobowe przetwarzają także podmioty trzecie, które w stosunku do nas pełnią funkcję pośrednika lub odbiorcy.

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej https://www.vigroup.sk/, wysyłania materiałów marketingowych – newsletterów, wypełniania formularza kontaktowego, Twoje dane są również przetwarzane przez inny podmiot, który jest w roli podmiotu przetwarzającego lub odbiorcy:

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Reprezentując VI GROUP CZ s.r.o jako operatora internetowego firmy, otrzymujemy od Państwa tylko dane, które są niezbędne dla potrzeb świadczenia usług: sprzedaży nieruchomości, zapewnienia wsparcia klienta i produktu lub obsługi roszczeń i skarg. Cele przetwarzania danych osobowych to:

 • Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f/RODO, w celu komunikacji telefonicznej, osobistej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej/papierowej, w przypadku uzasadnionego interesu dla ustosunkowania się do zgłaszanej przez klienta reklamacji; lub aby odpowiedzieć na pytania klienta dotyczące świadczonych przez nas usług i dostarczanych przez nas produktów; w celu weryfikacji zasadności reklamacji lub nawiązania dalszego kontaktu z klientem lub osobą, której dotyczy reklamacja.
 • W przypadku zainteresowania klienta naszymi usługami; Składając zamówienie na usługę telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej/papierowej, przetwarzamy dane osobowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b/ Dyrektywy RODO – gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania niezbędnych interwencji odpowiadających wymaganiom Klienta – Klienta – przed realizacją i potwierdzeniem zamówienia, czyli w okresie poprzedzającym zawarcie umowy – np.: identyfikacja Klienta podczas składania, definiowania lub korygowania zamówienia; ocena lub zmiana adresu i terminu dostawy; ewentualnie dodanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia.
 • Po potwierdzeniu zamówienia, czyli po nawiązaniu stosunku umownego pomiędzy VI GROUP CZ s.r.o a daną osobą/klientem; podczas niezbędnej komunikacji kooperacyjnej z klientem; przy informowaniu Klienta o zmianach w zamówieniu; podczas ostatecznej dostawy; lub wystawienia dokumentu podatkowego (faktury), przetwarzamy dane osobowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b/ Dyrektywy RODO – gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania stosunku umownego, w którym jako osoba zainteresowana jesteś stroną umowy.
 • Możesz przekazać nam swój adres e-mail w celu otrzymywania newslettera – czyli regularnego informowania o aktualizacjach nowych produktów. W tym celu przetwarzamy dane osobowe, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. a/ Dyrektywy RODO – na podstawie udzielonej zgody, że możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przesyłania Ci najświeższych informacji w formie newsletterów na podany przez Ciebie adres e-mail.

4. Lista przetwarzanych danych osobowych

 • Dane do przekazania wiadomości poprzez formularz kontaktowy online
  • Imię i nazwisko
  • Adres poczty elektronicznej
 • Dane do rejestracji na otrzymywanie newslettera – dotyczącego aktualizacji produktów
  • Adres poczty elektronicznej
 • Dane potrzebne do realizacji zamówienia
  • Imię i nazwisko
  • Adres poczty elektronicznej
  • Adres stałego zamieszkania, ewentualnie inny adres pocztowy odpowiedni do doręczenia przesyłek i korespondencji
  • Numer telefonu komórkowego
 • Dane na fakturze
  • Imię i nazwisko
  • Adres poczty elektronicznej
  • Adres stałego zamieszkania lub inny adres pocztowy do celów fakturowania
  • Numer konta / numer IBAN
 • Dane kontaktowe w sprawie dostarczenia przesyłek i listów
  • Imię i nazwisko
  • Adres poczty elektronicznej
  • Adres stałego zamieszkania lub inny adres pocztowy odpowiedni do doręczenia przesyłek i listów
  • Numer telefonu komórkowego – w celu potwierdzenia daty, godziny i miejsca dostawy; oraz dokonywania zmian w zamówieniu
  • Adres poczty elektronicznej – w celu przesłania elektronicznego potwierdzenia zamówienia oraz zmiany statusu zamówienia; a także kontaktu z klientem w sytuacjach awaryjnych, jeśli nie jest on dostępny telefonicznie

5. Okres przez jaki dane osobowe mają być przetwarzane i przechowywane

Dane osobowe, które zbieramy lub gromadzimy, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. b/ Dyrektywa RODO – realizując zobowiązania VI GROUP CZ s.r.o Operatora Strony wobec dostawców i klientów, przetwarzamy dalej w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych w dziale księgowo-podatkowym, które wynikają z powszechnie obowiązujących dyrektyw prawa (np. przechowywanie określonych zapisów księgowych w potwierdzonych zamówieniach i fakturach w celu dostarczenia produktów na adres dostawy zgodnie z ustawą nr 563/1991 Coll. z późniejszymi zmianami o rachunkowości; w celu wykazania zgodności z obowiązkami podatkowymi zgodnie z przepisami podatkowymi ustawy nr 586/1992 Coll. z późniejszymi zmianami o podatku dochodowym, ustawy nr 280/2009 Coll. ze zmianami o administracji podatkowej itp.), muszą być przechowywane w naszej administracji przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami. W każdym przypadku co do zasady kierujemy się zasadą minimalizacji przechowywania danych osobowych, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. c/ Rozporządzenia RODO, w związku z czym Twoje dane osobowe, które nie podlegają archiwizacji na podstawie przepisów szczególnych, zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a/ Dyrektywy RODO – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przekazywania informacji o aktualizacjach produktów – będą przechowywane przez okres 3 lat lub do czasu wycofania zgody. Po upływie 3 lat przechowywania danych osobowych skontaktujemy się z Tobą pisemnie lub pocztą elektroniczną w celu przedłużenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustaleniami na kolejny okres umowny. Jeżeli nie udzielisz nam zgody na przetwarzanie danych osobowych lub nie udzielisz nam odpowiedzi, po tym jak się z Tobą skontaktujemy, Twoje dane osobowe nie będą już przetwarzane – czyli automatycznie usuniemy Twoje dane z naszej ewidencji; wszystkie dane elektroniczne zostaną usunięte z naszych systemów; lub zostaną fizycznie zniszczone.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 lit. f RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, który powstał w odpowiedzi na Twoją reklamację lub odpowiedzi dotyczącej dostarczonych usług i produktów, gdy było to niezbędne do sprawdzenia zasadności roszczenia lub nawiązania dalszego kontaktu z klientem lub osobą, której dane dotyczą, a które nie zostały następnie przekazane do stosunku przedumownego lub umownego zostają natychmiast usunięte.

Jako Operator Strony zapewnimy usunięcie wszystkich danych osobowych bez dalszej zwłoki, gdy wszystkie stosunki umowne pomiędzy Tobą a Operatorem Strony zostaną rozwiązane; i/lub

 • Wszystkie Twoje zobowiązania wobec Operatora Strony wygasną i/lub
 • Wszystkie Twoje skargi i roszczenia zostaną rozpatrzone; i/lub
 • Wszystkie inne Twoje prawa i obowiązki pomiędzy Tobą a Operatorem Strony zostaną uregulowane; i/lub
 • Wszystkie cele przetwarzania danych podlegają dyrektywom prawnym; lub przetwarzanie danych, na które wyraziłeś zgodę, zostanie spełnione, jeśli przetwarzanie danych odbyło się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą; i/lub
 • Upłynął okres, na jaki została wyrażona zgoda lub dana osoba wycofała zgodę i/lub
 • Złożony przez osobę, której dane dotyczą, wniosek o usunięcie danych osobowych zostanie uwzględniony i spełniona zostanie jedna z możliwych przyczyn stanowiących podstawę do spełnienia żądania; i/lub
 • Spowoduje to powstanie ostatecznej przesłanki prawnej umożliwiającej ustanie celu przetwarzania danych osobowych, a jednocześnie wygaśnie okres ochronnego przechowywania danych określony przez zasady minimalizacji retencji danych;
 • Jednocześnie nie ma tu żadnego ważnego interesu prawnego Operatora Strony; wszelkie obowiązki prawne Operatora Strony określone powszechnie obowiązującymi przepisami, które wymagają przechowywania danych osobowych danej osoby (tj. w celach archiwizacyjnych, przeprowadzenia kontroli podatkowej itp.) lub inne obowiązki prawne, które nie byłyby spełnione, gdyby dane osobowe nie zostały zachowane.

Zdecydowanie nie przetwarzamy systematycznie żadnych danych osobowych pozyskanych losowo w jakimkolwiek celu, który mogliśmy wygenerować arbitralnie. Jeżeli sytuacja na to pozwala, informujemy osobę, której dane osobowe zostały pozyskane losowo, o przypadkowym sposobie ich pozyskania i rozważamy podjęcie odpowiednich kroków prowadzących do odzyskania kontroli nad jej danymi osobowymi, jeśli uznamy to za stosowne z punktu widzenia do charakteru sprawy. Niezwłocznie, po podjęciu nieuniknionych kroków prowadzących do rozwiązania, bezzwłocznie bezpiecznie usuwamy wszystkie dane osobowe pozyskane w sposób losowy.

W przypadku dalszych żądań dotyczących konkretnych sposobów przechowywania przez nas Twoich danych osobowych, nie wahaj się z nami skontaktować, korzystając z danych kontaktowych na naszej stronie internetowej.

6. Systemy kamer w naszej siedzibie

Nasz teren (zewnętrzny i wewnętrzny) jest monitorowany systemem kamer bezpieczeństwa, który umożliwia rejestrację. System kamer bezpieczeństwa w obiekcie działa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f/ Dyrektywy RODO – mający uzasadniony interes w ochronie mienia przed kradzieżą lub uszkodzeniem, a także pozwalający na zbadanie ewentualnych działań niezgodnych z prawem. Operatorem systemu kamer bezpieczeństwa jest Operator Sieci, czyli VI GROUP CZ s.r.o . z siedzibą pod adresem Hybernská 1271/32, Praga – Praga 1, 110 00, numer rejestru: 046409

7. Publikacja danych

Operator Serwisu w żadnym wypadku nie publikuje pozyskanych danych.

8. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

Transgraniczne przekazywanie danych osobowych nie ma miejsca.

9. Prawa i obowiązki osoby zainteresowanej

 • Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie pełnych i prawdziwych danych.
 • Jeśli Klient nawiązał stosunek umowny z Operatorem Strony, zobowiązuje się do aktualizacji swoich danych osobowych przy każdej ich zmianie i poinformowania Operatora Serwisu o aktualizacji.
 • Jeżeli Klient przekazuje osobie trzeciej swoje dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego), zobowiązuje się, że osoba trzecia zapoznała się z procedurami, prawami i obowiązkami wskazanymi na tej stronie.
 • Będąc naszym klientem i osobą, której dane dotyczą, masz w ograniczonym zakresie uprawnienia do przetwarzania swoich danych osobowych. Możesz skorzystać z poniższych praw:
  • Osobiście, w oficjalnej siedzibie Operatora Strony, VI GROUP CZ s.r.o pod adresem Hybernská 1271/32, Praga – Praga 1, 110 00.
  • Telefonicznie dzwoniąc do naszego Biura Obsługi Klienta: +420 722 939 306
  • Pocztą elektroniczną: info@vigroup.eu
  • W formie pisemnej na adres operatora internetowego: VI GROUP CZ s.r.o, na adres: Hybernská 1271/32, Praga – Praga 1, 110 00.

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Twoje pytania tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 30 dni od otrzymania Twojego pytania. Obowiązujące przepisy prawne oraz Dyrektywy RODO, gwarantują Państwu przede wszystkim:

Prawo dostępu – masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli to robimy, możesz poprosić o kopię tych danych oraz dodatkowe informacje wynikające z art. 15 rozporządzenia RODO, lub § 28 ustawy. W przypadku, gdy zebraliśmy zbyt dużo Twoich danych, możemy poprosić Cię o określenie grupy przetwarzanych przez nas danych, która Cię interesuje.

Prawo do sprostowania – abyśmy mogli w sposób ciągły przetwarzać wyłącznie aktualne dane osobowe dotyczące Ciebie, prosimy o natychmiastowe powiadomienie nas o ich zmianie. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób nieprawidłowy, masz prawo żądać ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO lub § 29 Ustawy.

Prawo do zgody – jeżeli przesłanki z art. 17 rozporządzenia RODO lub § 29 Ustawy zostały spełnione, możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Możesz żądać usunięcia danych osobowych, jeżeli cofnąłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania; lub w przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem; lub cel przetwarzania danych osobowych w międzyczasie ustał i nie przetwarzamy ich już w żadnym zgodnym celu. Nie usuniemy jednak Twoich danych osobowych, jeśli będą nam potrzebne do udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczonego przetwarzania – jeżeli zachodzą przesłanki z art. 18 rozporządzenia RODO lub § 29 Ustawy zostały spełnione, możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych. Możesz żądać ograniczenia przetwarzania danych oraz wnieść sprzeciw co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych; lub gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, ale żądasz, aby Twoje dane nie były usuwane – ale potrzebujesz, aby Twoje dane osobowe były przetwarzane do czasu realizacji przysługujących Ci praw. Twoje dane osobowe przetwarzamy dalej, jeżeli istnieją podstawy do udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do przenoszenia danych – jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub następuje w celu wykonania zawartej z Tobą umowy, a jednocześnie przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, przysługuje Ci prawo do uzyskania Twoich danych osobowych, które zebraliśmy od Ciebie w powszechnej formie nadającej się do odczytu komputerowego. Przekażemy Twoje dane bezpośrednio innemu operatorowi, jeśli będziesz mieć takie roszczenie i będzie to technicznie wykonalne. Roszczenie to nie będzie możliwe, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie podejmowane w celu wypełnienia misji publicznej lub sprawowania władzy publicznej.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – jeżeli przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wypełnienia misji publicznej lub sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionego interesu strony trzeciej strony, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Na podstawie Twojego sprzeciwu ograniczymy przetwarzanie Twoich danych; jednak dopóki nie wykażemy, że istnieją poważne, uzasadnione cele przetwarzania danych, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub powody do udowodnienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych i usuniemy Twoje dane osobowe. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli celem jest marketing bezpośredni, w tym profilowanie w zakresie określonym strategiami marketingu bezpośredniego. Po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy już więcej przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

Prawo do złożenia skargi – jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych jest sprzeczne z Dyrektywami lub Prawem, masz prawo złożyć skargę do jednego z odpowiednich organów nadzorczych, w szczególności w jednym z Państw Członkowskich Twojego zwykłego pobytu, miejsca zatrudnienia lub miejsca domniemanego naruszenia prawa. Organem nadzorczym dla Republiki Czeskiej jest Organ Ochrony Danych z siedzibą w Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7, Czechy, www: https://www.uoou.cz, tel. kom.: +420 234 665 800.

Prawo do wycofania zgody – jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo wycofać zgodę, kiedy uznasz to za stosowne. Wycofanie zgody nie ma wpływu na dotychczasowe przetwarzanie danych. Jeśli w dowolnym momencie później zdecydujesz, że chcesz otrzymywać biuletyny i materiały marketingowe dotyczące naszych produktów i usług, możesz ponownie wyrazić swoją wycofaną zgodę (lub zgłoszony sprzeciw) w dowolnym momencie, korzystając z wyżej wymienionych sposobów kontaktu.

10. Dane kontaktowe Organu Ochrony Danych i osoby właściwej

Úřad pro ochranu osobních udaj
Adres:
Pplk. Sochora 27
17000 Praga 7
Republika Czeska

Numer rejestru: 70 837 627

Infolinia czynna jest we wtorki i czwartki w godzinach 13:00-15:30.
Oficjalna strona internetowa: https://www.uoou.cz
Oficjalny e-mail: posta@uoou.cz
Identyfikator skrzynki danych: qkbaa2n

11. System bezpieczeństwa domeny internetowej

Domena internetowa https://www.vigroup.eu/ wykorzystuje szyfrowane połączenie SSL z dowolnym użytkownikiem i dowolnym transferem danych oraz blokuje dostęp osób trzecich do transferu danych podczas transmisji online i zmiany danych przez osoby trzecie. Bazy danych Operatora zawierające dane osobowe chronione są poprzez szyfrowanie i sekretne dane dostępowe, zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi.

12. Warunki korzystania z plików cookies

Zgodnie z Rozporządzeniem RODO oraz ustawą nr 127/2005 Dz.U. o komunikacji elektronicznej z późn. zm. pragniemy poinformować Cię o używaniu plików cookies i zwrócić uwagę na możliwość zmiany ustawień Twojej przeglądarki internetowej w jeśli nie odpowiadają Ci aktualne ustawienia dotyczące korzystania z plików cookies.

Co to są pliki cookie?

Cookies to małe pliki tekstowe, które mogą być wysyłane do przeglądarki internetowej podczas przeglądania przez Ciebie różnych stron internetowych i mogą być dalej zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze lub innym urządzeniu z dostępem do Internetu, np. smartfonie czy tablecie, a dokładniej w plikach przeglądarki internetowej). Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, datę utworzenia oraz dalsze informacje, których witryna używa do rejestrowania poszczególnych wpisów, ustawień i preferencji (takich jak loginy, język, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) w określonych przypadkach. czas, dzięki czemu użytkownik nie musi ich podawać za każdym razem, gdy ponownie przegląda witrynę. Pliki cookie mogą również pomóc wykryć sposób korzystania ze strony internetowej i przeanalizować go. Istnieją tak zwane „sesyjne pliki cookie” , które usuwane są po zamknięciu przeglądarki internetowej oraz tzw. „stałe pliki cookie”, które są trwale zapisywane przez dłuższy czas na Twoim dysku twardym i dopiero po określonym czasie zostaną usunięte przez przeglądarkę internetową.

Korzystanie z plików cookie

Przeglądając strony internetowe obsługiwane przez VI GROUP CZ s.r.o wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeśli przeglądasz nasze strony internetowe, jeśli Twoja przeglądarka internetowa pozwala na otrzymywanie plików cookies, jeśli nie zmienisz ustawień przeglądarki i będziesz kontynuować przeglądanie naszych stron internetowych, uważamy, że Twoje działania oznaczają, że zaakceptowałeś nasze warunki korzystania z plików cookies.

Pliki cookie, których używamy, nie szkodzą Twojemu komputerowi.

Dlaczego używamy plików cookie?

Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom optymalne i coraz lepsze usługi; aby dostosować nasze usługi do Twoich potrzeb; ulepszania ich struktury i zawartości oraz przedstawiania Państwu ciekawych ofert. Operator sieci VI GROUP CZ s.r.o nie wykorzystuje danych zebranych za pomocą plików cookies, takich jak dane kontaktowe użytkownika, w celu nawiązania kontaktu e-mailowego, korespondencyjnego lub rozmowy telefonicznej. Zakres, w jakim poszczególne zaimplementowane pliki cookies przetwarzają dane, wynika z art. 6 ust. 1 lit. f/ Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymaniu jak najlepszej funkcjonalności i optymalizacji serwisu oraz narzędzi marketingowych w celu ukierunkowanego i skutecznego marketingu.

W jaki sposób można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies?

Większość przeglądarek internetowych jest pierwotnie ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Możesz zmienić to ustawienie blokując pliki cookies lub włączając powiadomienia w przypadku, gdy pliki cookies zostaną przesłane na Twoje urządzenie. Instrukcję zmiany plików cookies znajdziesz klikając opcję „pomoc” w każdej przeglądarce. Jeżeli do przeglądania Internetu korzystasz z wielu urządzeń (komputer, smartfon, tablet), zalecamy zmianę preferencji dotyczących plików cookies w obrębie każdej przeglądarki i na każdym urządzeniu.

Szczegółowe instrukcje dla najczęściej używanych przeglądarek można znaleźć, klikając poniższe linki:
Chrome
Safari
Internet Explorer
Firefox
Android

Dlaczego zaleca się zachowanie domyślnych ustawień dotyczących plików cookies?

Zezwolenie na korzystanie z plików cookie w przeglądarce internetowej należy do Ciebie. Należy jednak pamiętać, że zmiana ustawień plików cookie może ograniczyć funkcjonalność i komfort użytkowania niektórych naszych przeglądarek internetowych.